PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mut'a Nikahı'nın kaynağı nedir?


hornet512
30-08-2007, 10:14
bugün *bir *arkadaşımla *konuşurken *bazı *islam *ülkelerinde *uygulanan *bazılarında *uygulanmayan *muta *uygalamasının *islamda *yeri *olmadığını *söyledi. *
Forumlarda *tam *bir *bilgi *bulamadım.
Bu *uygulama *nereden *çıkmıştır? *İslamda *yeri *varmı? *varsa *kaynakları *nelerdir? *kuranda *geçiyormu?
teşekkür *ederim.

pante
30-08-2007, 12:00
http://www.al-shia.com/html/tur/istifta/mote/

Yukarıda linkini verdiğim yazıda cevap-28'de kaynak olarak Nisa-24 ayeti verilmektedir. Ve ayet şöyle sunulmaktadır:

Nisa/ 24. “Kadınlardan biriyle evlenerek faydalandığınız takdirde mehirlerini kararlaştırıldığı veçhile verin.”
Ve şöyle devam ediyor:

özellikle ibn-i Abbas’ın kıraatine göre muta hakkında nazil olmuştur. Fakat Ehl-i Sünnet bu ayetin nashedildiğini Peygamber (s.a.a)’in haram ettiğini iddia ediyorlar. Fakat bu ayetin nashedilmesi söz konusu bile değil. Böyle bir nash olayı olmamıştır. Zira haber-i vahit ile bir ayet nashedilemez. Bu ayeti nashettiği iddia edilen ayetinde bu ayetle hiçbir çelişkisi *yoktur. Örneğin şöyle iddia ediliyor: Miras ayeti bu ayeti nashetmiştir, zira muta edilen bayan muta ettiği eşinden miras alamaz. Fakat ayetin manası ve içeriği umumidir ve bunu kısıtlamak mümkündür, şöyle ki; muta edilen hanımdan başka bütün eşler kocalarından miras alabilirler. Örneğin; Arapçada söylenen bir deyim şöyledir; Alimlere ikramda bulun dedikten sonra fasıklara ikramda bulunma sözünü zikrettiğimizde, fasık olan alimlere ikram etmememiz gerektiğini anlamaktayız, fakat hiçbir alime ikram etmeme diye bir şey söz konusu değildir.

Aşağıdaki linkte ise Hayrettin Karaman'ın yorumu var :

http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0155.htm

Mut'a'nın neshedildiğini yazıyor.

Kur'an'da nesh olmadığını iddia edenler mut'a nikahını kabul ediyorlar mı acaba?

pante
30-08-2007, 12:30
Nisa/ 24. Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta'tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba'dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.

Abdülbaki Gölpınarlı


Kocalı kadınlarla evlenmek de haram; ancak sahibi olduğunuz cariyeler müstesna. Allah'ın yazısı bu, emri bunlar size ve bunlardan başkalarını, evlenmeniz ve zinada bulunmamanız için arayıp istemeniz helal edilmiştir size. Kadınlardan biriyle evlenerek faydalandığınız takdirde mehirlerini kararlaştırıldığı veçhile verin. Miktarını tayin ettikten sonra gönül hoşluğuyla herhangi bir hususta uyuşursanız suç yok size. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. *

Ali Bulaç Meali


Sağ ellerinizin malik olduğu (cariyeler) dışındaki kadınlardan 'evli ve özgür' olanlarla da (evlenmeniz haramdır.) Bunlar, Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunların dışında kalanı iffetlerini koruyup fuhuşta bulunmamak üzere mallarınızla (mehir vererek) evlenecek kadın aramanız size helal kılındı. Öyleyse onlardan hangi şeyle (veya ne kadar) yararlandıysanız, onlara ücret (mehir)lerini tesbit edildiği miktarıyla ödeyin. Miktarın tesbitinden sonra, karşılıklı hoşnud olduğunuz bir şey konusunda üstünüze bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.

Diyanet İşleri Meali


Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna, bunlar, Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak, mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalandığınıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin; kararlaştırılandan başka, karşılıklı hoşnud olduğunuz hususda size bir sorumluluk yoktur. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.

Diyanet Vakfı Meali


(Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. *

Edip Yüksel Meali


Ayrıca yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi oldukları hariç,* evli kadınlar... Bunlar, ALLAH'ın üzerinize farz kıldığı yasalardır. Bunların dışındakiler, iffetli yaşamanız, zina etmemeniz ve mehirleriyle istemeniz koşuluyla size helaldir.** Onlardan hoşlandıklarınıza, bir farz olarak mehirlerini ödeyin. Bu farzı yerine getirirken mehri ayarlamak için karşılıklı anlaşmanızda bir sakınca yoktur. ALLAH Bilendir, Bilgedir. *

Elmalılı Hamdi Yazır


Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen


Sağ ellerinizin mâlik olduğu müstesna olmak üzere kadınlardan kocalı olanlar da size haramdır. Bu Allah Teâlâ'nın üzerinize bir yazısıdır. Bunlardan başka kadınları ise iffetkar, zinadan müçtenib olduğunuz halde mallarınızla taleb etmeniz size helâl kılınmıştır. İmdi o kadınlardan herhangisi ile istimtada bulunmuş olursanız, onlara ücretlerini bir farize olarak veriniz. Mihir takdir olunduktan sonra birbirinizle uzlaştığınızda üzerinize bir günah yoktur. Şüphe yok ki Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

Muhammed Esed


Meşru şekilde [nikah yoluyla] sahip olduklarınız dışında bütün evli kadınlar [size haramdır]. 26 Bu, üzerinize farz olan Allah'ın buyruğudur. Bunların dışında kalan bütün [kadınlar], kendilerine mal varlığınızdan vermeniz 27 ve gayrimeşru bir ilişki ile değil de evlilik bağı yoluyla meşru bir şekilde almak kaydıyla size helaldir. Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri mehirlerini verin; ama bu meşru yükümlülük [üzerinde anlaştık]tan sonra [başka] bir şey üzerinde serbestçe anlaşmanızda sizin için bir sakınca yoktur. 28 Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Suat Yıldırım


Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır, ancak harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını, iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla, mal harcayıp mehirlerini vererek nikâhlamanız helâldır. Dikkat edin: Evlenerek [b]beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara, belirlenmiş olan mehirlerini verin, bu bir haktır. Ama belirledikten sonra, aranızda anlaşarak miktarını arttırıp eksiltmenizde size bir vebal yoktur. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir). [4,4-21] *

Süleyman Ateş Meali


(Savaşta tutsak olarak) ellerinize geçen(cariye)ler dışında, evli kadınlar(la evlenmeniz) de haramdır. (İşte bunlar) size Allah'ın yazdığı yasaklardır. Bunlardan ötesini, iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyle mallarınızla istemeniz (evlenmeniz), size helal kılındı. O halde onlardan yararlanmanıza karşılık, kesilen ücretlerini bir hak olarak onlara verin. Hakkın kesiminden sonra karşılıklı anlaşma(k suretiyle kesilenden az veya çok vermeniz)de üzerinize bir günah yoktur. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Şaban Piriş Meali


Cariyeler dışında evli kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Bu, Allah’ın size yazısıdır / Yasağıdır. Bunların dışında kalan kadınlardan iffetli olup gayri meşru olan sefihliğe sapmadan, mallarınız karşılığında istemeniz size helaldir. Kendilerinden faydalandığınız kadınlara bir farz olan mehirlerini veriniz. Mehrin tespitinden sonra, karşılıklı hoşnut olduğunuz şeylerde size bir günah yoktur. Şüphesiz Allah bilendir, hükmedendir.

Ümit Şimşek Meali


Evli kadınlar da size haram edildi—savaş esiri olarak elinizin altında bulunanlar müstesna. Sizin için Allah'ın yazdığı şey budur. Bundan ötesi ise, malınızdan onların mehirlerini vermek, gayrı meşru ilişkiden kaçınmak ve iffetli bir şekilde onları nikâhlamak şartıyla size helâl kılınmıştır. Zifafa girmiş olduğunuz kadınlara kararlaştırılan mehirlerini verin. Ancak, mehir kararlaştırıldıktan sonra aranızda anlaşarak bunu değiştirmenizde bir sakınca yoktur.(11) Muhakkak ki Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar. *

Yaşar Nuri Öztürk


Harpte elinize geçmiş kadınlar hariç olmak üzere, nikâhlı kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Bu, üzerinize Allah'ın yazdığıdır. Bunlar dışındakileri, mallarınızı vererek almanız; şunu bunu dost tutmayarak iffetli yaşamanız, zina etmemeniz şartıyla size helal kılınmıştır. Kendilerinden nimetlendiğiniz kadınların mehirlerini onlara bir hak olarak verin. Mehir kesişmeden sonra karşılıklı hoşnutluğa bağlı hallerde üzerinize günah yoktur. Allah, her şeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.

Yusuf Ali (English)


Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: thus hath Allah ordained (prohibitions) against you: except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property, desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, ye agree mutually (to vary it), there is no blame on you, and Allah is All-Knowing All-Wise.

M. Pickthall (English)


And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Knower, Wise.

pante
30-08-2007, 12:54
Forumda faydalanacağınız başlık:

İslam'da Fuhuş Nikahı=Mut'a (http://www.turandursun.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6330&highlight=muta)

Ayrıca aşağıdaki linklerden farklı görüşleri bulabilirsiniz;

Kur'an'da Mut'a Nikahı (http://ravza.wordpress.com/2007/07/23/kuranda-muta-nikahi/)

Kur'an'da Mut'a Nikahı - Ehlibeyt ve Ehlisünnete göre (http://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/ehlibeyt_ehlisunnet_muta_nikahi/b1_muta_nikahi.htm#B.%20EHL-%C4%B0%20BEYT%20MEKTEB%C4%B0NDE%20M%C3%9CT%E2%80%9 9A)


Mut'a Nikahının neshi (http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=1742)

Mut'a nikahının İslam'ın bir gerçeği olduğu kuşku götürmüyor. Putperest dönemden gelen bir adet olduğu ve İslamda da devam ettiği konusunda kimsenin itirazı yok. Bu tür yolla geçici olarak kadınlardan faydalanmalarda kadına hakkının verilmemesi ya da aralarındaki anlaşmaya uyulmaması nedeniyle Nisa-24'de bu hakkın verilmesi belirtiliyor.

Halife Ömer zamanında bu nikah türünün fuhuş sayılarak yasaklandığı belirtiliyor. Yasaklamanın Nisa-11-12 *miras ayetlerine dayandırılarak bu ayetlerin Nisa-24 ayetini neshettiği öne sürülüyor.

zelzeleci
30-08-2007, 13:02
İslamcılar bu ayeti hadislerle nesh etmişler.

"Ey insanlar!
Ben size mut’a nikâhı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphesiz ki Allâh, bunu kıyâmete kadar haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa, hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın!.." (216)

Hz. Ali (r.a.), İbn-i Abbas (r. anhümâ)’ya şöyle demişti:
"Rasûlullâh (s.a.v.), mut’a nikâhından ve ehil merkeblerin etlerini yemekten Hayber’in fethi günü bizleri menetti." (217)

* * Peki, bir hadis, bir ayeti nesh edebilir mi?

dilaver
30-08-2007, 14:13
ikisini de Muhammed imal ettigine göre neden nesh etmesin.


* * saygılarımla

zelzeleci
30-08-2007, 14:41
Muhammed Allah'ı nesh etmiş. :lol: Şimdi Allah'ın Muhammed'e neden salat ettiği ortaya çıktı. :)

ozgur_beyin
30-08-2007, 16:44
SPARTACUS, zaman zaman peygamberliğinden şüpheye düşüyorum :lol:
SEN, bize ne öneriyorsun. bu tür ali cengiz oyunlarına karşı. :lol:

hornet512
30-08-2007, 20:39
verdiğiniz bilgiler çok açık ve doyurucuydu
elinize sağlık

gameover
31-08-2007, 00:50
arkadaşlar bu konudaki en derin bilgiyi sunmak istiyorum izninizle.

öncelikle bu nikahın adı mut'a değil mut'e dir.

bu sözcük köken olarak ingilizcedeki "mute" sözcüğünden (bakınız: tv., müzik seti kumandalarında sesi iptal edip sessize alma fonksiyonunu sağlayan tuş) gelmektedir ve kelime anlamı olarak günlük hayatta kullandığımız hatta bazen kullanırken kıllandığımız uzaktan kumandalarımızdakiyle aynı anlama gelen sessiz kalma, sessiz olma, volüme gısma-gapama, ses olayına çemkirmedir.

tabi diller arasındaki geçişte küçük lehçe farklılıkları olabildiğinden dolayı arapçaya geçerken mut'e olarak geçmiş, sonrasında da halk tabirinde mut'aya dönüşmüştür.

sözün özü bu nikah çaktırmadan, sessiz yapılan nikah anlamına gelir ki kısa süreli olması da bunun ispatıdır. düşününüz ki uzun süreli ve ciddi nikahlarda herkesin bu olayı duyması istenip
çalgılı-çengili düğünler yapılır.

emmeeeee, mut'e nikahında mute tuşuna basılır ve daha derinden, sessiz hareket edilir.

bu bir, acı gerçeklerin amansız savunucusu, acar muhabir gameover haberidir *:D

are you ready, mınağa, van tu tri foro kop evladım *:lol:

zelzeleci
31-08-2007, 02:00
Sevgili gameover,
* * Senin "mute" olayını şimdi delillerimle çürüteceğim.

* * Mut'a nikahı çok önemli bir nikahtır. Mut'a kelime olarak mutasyondan türemiştir. Arapların ise bu kelimeyi söylemesi zor olduğundan bu kelime arapçaya muta olarak geçmiştir. Muta nikahı aslında mutasyon nikahıdır.
* * * Peki mutasyon nikahı nedir? Eski Arap bedevilerinde bahtsızlık hüküm sürdüğü için, Arap çöllerini sürekli kutup ayıları basar. Peygamber bu beyaz ayıları görünce hayrete düşer. Sonra bu ayıların renginin neden beyaz olduğunu araştırmaya koyulan peygamber, *bunun sebebinin mutasyon olduğunu anlar. Peygamber düşünür taşınır ve "Bir mutasyon, ayıyı bu hallere sokuyorsa, kim bilir insana neler yapar?" düşüncesine kapılır. O sırada "Teenage Mutant Ninja Turtles" ekibinden Mikelenjelo'yu görür. Mikelenjelo'ya "Sana ne oldu ey mümin?" diye sorar. Mikelenjelo " Ben sizin gibi çamurdan yaratılmışlardan değilim, sana secde etmeyeceğim." der. Peygamberin jeton düşer ve anlar ki; mutasyon böyle kaplumbağa-insan modelleri ortaya çıkarıyor. Peygamber de mutasyon olmasın diye bu ön evlilik uygulamasını yani muta nikahını ortaya koyar. Her mümine de bir mutasyon ölçüm cihazı verir. Peygamber der ki "Ey müminler bu cihazı, ilişkiniz sırasında yanınızda bulundurun. Eğer mutasyon oranı çoksa; o cihazdan dat-dat-dat şeklinde ilahi sesler gelecek. Bilesiniz ki bu sesler hayırlı sesler değildir. Bu ses gelirse mutasyonlu ilişkide olduğunuzu anlayasınız. Bu ilişki kimse için hayırlı değildir. Şüphesiz Allah mutasyonsuzdur."
* * * *İşin özeti: Bu muta nikahı; mutasyonlu, anormalli doğumları engellemek için yapılan bir ön evliliktir.

gameover
31-08-2007, 02:06
sevgili zelzeleci,

şerefsizim ki ben böyle bir bilimsel açıklama görmedim. benim bilmsel açıklamam yanında hiç kaldı.

baba büyüksün *:D

tedirgin_berlin
02-09-2007, 04:26
Selam degerli site sakinleri!!! (tipki bir basbakan hitabesi oldu)
Izninizle Mut'a nikahiyla ilgili bir eklemede bulunmak istiyorum...
Mut'a nikahinin Islamda yeri varmi yokmu diye sizler tartisa dururken,sunanda ismini hatirlayamadigim bir ülkede,Mut'a nikahi yapmak isteyen erkekler,pantolonlarinin sag pacasini yukari siyirirlarmis.Bu suretle nikahin her iki tarafi icinde kolaylik saglaniyormus.
Gameover,Mut'a (mute)önermenizde biyerde cürümüs oluyor.(ANANIDA AL GIT BURDAN)[sözüm size degil.anladin *sen onu ganimca]Velhasil adamlarin pantolonlarinin sag pacasi bangir bangir *(abazayiiim) diye davetiye cikartiyor..

Saygilarimla!!!

gameover
03-09-2007, 00:10
sevgili tedirgin_berlin,

önce zelzeleci ve sonra sen.

kuzum ne istiyorsunuz benim bilimsel hipotezlerimden *:D

dinler varoluşumuzu bastırıp sekse karşı geldikçe abazalık forever olacak gibi.

zelzeleci
10-09-2007, 20:00
Türker Alkan Hoca'nın mut'a nikâhıyla ilgili güzel bir yazısına rastladım.

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=176037


Şu bölüm çok hoşuma gitti:

"Necefli Şii din adamı Şeyh Adel Emir Tureihi, 'muta ile Müslümanların doğal arzularının yasal bir rahatlama yolunun bulunmasının tasarımlandığını' söylemiş. "İnsanların nasıl yiyecek ihtiyacı varsa, seks ihtiyacı da var.
İslam, doğal ve organik bir din" demiş." :lol: